Barthélémy THEIBER & Thérèse REICHENBACH

Décédé en 1835

Mari de Thérèse REICHENBACH

 

Acte mariage de Barthelemy Theber & Thérèse REICHENBACH